کاهش قیمت ارز در خرداد ماه ادامه دارد...

کاهش قیمت ارز در خرداد ماه ادامه دارد...

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است